FAQ

  Ogólne

  1. Chcę uzyskać więcej informacji na temat określonego produktu – co mam zrobić?

   Najważniejsza rada producentów środków czystości jest jednocześnie najprostsza: „Przed użyciem produktu zawsze przeczytaj informacje na etykiecie”.
   Informacje na temat produktu można także uzyskać za pośrednictwem infolinii lub witryny internetowej producenta. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem w sprawie detergentów (EC) Nr 648/2004, producenci udostępniają witryny internetowe zawierające dodatkowe informacje o składnikach stosowanych w środkach czystości.
   Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat środka czystości.

  2. Co oznacza pomarańczowy kwadrat z czarnym krzyżykiem? Dlaczego niektóre produkty zawierają ostrzeżenie dotyczące podrażnień?

   Środki czystości obowiązkowo muszą zawierać informacje dotyczące klasyfikacji zgodnie z przepisami europejskimi (Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach 1999/45/EC). Symbol ten oznacza najniższy poziom klasyfikacji produktu według przepisów europejskich. W przypadku produktów, które według przepisów sklasyfikowano jako mogące spowodować podrażnienie oczu lub skóry, symbol ostrzegawczy, czarny krzyż na pomarańczowym tle (krzyż Św. Andrzeja) musi zostać umieszczony na opakowaniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązkowych symboli dotyczących zagrożeń, kliknij tutaj

  3. Czy mogę używać danego środka czystości w połączeniu z innymi?

   Stosowanie kilku środków czystości jednocześnie nie jest zalecane. Wszystkie ważne informacje na temat bezpiecznego i efektywnego stosowania środków czystości podano na etykiecie. Uważne przeczytanie i stosowanie się do podanych instrukcji ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania i ochronę środowiska oraz optymalne zastosowanie produktu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj  .  Zobacz także część na temat symboli dotyczących bezpiecznego użycia

  4. Czy stosowanie środków czystości jest bezpieczne?

   Celem nadrzędnym całej branży jest zapewnienie, aby środki te były bezpieczne. Nie tylko spełniamy wszystkie wymagania określone przepisami prawa, lecz także nigdy nie wprowadzamy produktu na rynek przed uzyskaniem wiarygodnych danych naukowych, potwierdzających jego bezpieczeństwo. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska, a po uzyskaniu nowych danych naukowych regularnie sprawdzamy pod tym kątem nasze receptury.

  5. Czy w branży środków czystości produkty są testowane na zwierzętach?

   Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować testowanie na zwierzętach. Od ponad 20 lat pracujemy nad ograniczeniem i zastąpieniem testów na zwierzętach metodami alternatywnymi. Znaczna większość środków czystości trafiała do konsumentów bez przeprowadzania testów na zwierzętach i podobnie nasze działania będą wyglądać w przyszłości. Testowanie na zwierzętach przeprowadzane jest tylko wtedy, gdy nie istnieje alternatywna metoda. Stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic współpracują z partnerami nad wspólną inicjatywą EPAA  (Europejskie Partnerstwo na rzecz Alternatywnych Badań na Zwierzętach). EPAA to nowa forma współpracy między Komisją Europejska, dużymi firmami i stowarzyszeniami branżowymi z siedmiu sektorów przemysłowych. Partnerzy dzielą się wiedzą, wynikami badań i zasobami w celu przyspieszenia rozwoju, oceny i akceptacji metod alternatywnych w stosunku do testów na zwierzętach.

  6. Czy wszystkie środki powierzchniowo czynne w detergentach ulegają biodegradacji?

   Tak. Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą spełniać wymagania przepisów europejskich tj. Rozporządzenia w sprawie detergentów (EC 648/2004). Przepis ten wymaga, aby wszystkie typy środków powierzchniowo czynnych (anionowe, niejonowe, kationowe i amfoteryczne) ulegały całkowitej biodegradacji. Wszystkie środki czystości muszą zostać sprawdzone, a wyniki prawidłowo udokumentowane w celu umożliwienia kontroli przez odpowiednie władze. Aby uzyskać więcej informacji na temat biodegradowalności środków powierzchniowo czynnych, kliknij tutaj .  Aby uzyskać więcej informacji na temat środków powierzchniowo czynnych, kliknij tutaj .

  7. Czy środki czystości zawierają niebezpieczne chemikalia?

   Producenci stosują tylko takie składniki, które są niezbędne do powstania produktu i są uznawane za bezpieczne w warunkach stosowania  zgodnie z zaleceniami producenta. Podstawowe pytanie brzmi: „W jaki sposób branża ocenia bezpieczeństwo składnika?” Dotyczy to postępowania związanego z Producenci stosują tylko takie składniki, które są niezbędne do powstania produktu i są uznawane za bezpieczne w warunkach stosowania  zgodnie z zaleceniami producenta. Podstawowe pytanie brzmi: „W jaki sposób branża ocenia bezpieczeństwo składnika?” Dotyczy to postępowania związanego z zagrożeniem i ryzykiem omówionym w części zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO .

   Producenci uwzględniają informacje na temat oceny ryzyka dotyczącego chemikaliów w celu określenia i zastosowania odpowiednich działań dotyczących zarządzania ryzykiem. Po ustaleniu, że zastosowanie danego składnika jest bezpieczne w określonych warunkach stosowania zgodnie z przeznaczeniem, składnik ten jest uznawany jako bezpieczny do zastosowania w produkcie. Producenci podają wszystkie ważne informacje i zalecenia na etykiecie produktu, aby umożliwić konsumentom jego bezpieczne i efektywne stosowanie.

  8. Często cierpię na różne alergie. Skąd mam wiedzieć, które produkty są dla mnie odpowiednie?

   Jeżeli masz alergię, skontaktuj się z lekarzem w celu określenia, które składniki są przyczyną problemu. Aby uniknąć reakcji alergicznej, wybierz produkty nie zawierające tych substancji. Prawo wymaga, aby etykiety zawierały więcej informacji o składnikach i podania składu środków czystości w witrynie internetowej. Adresy witryn internetowych znajdują się na etykiecie produktu. Możesz także skontaktować się z działem informacji firmy w danym kraju. Numer telefonu i/lub adres e-mail powinien znajdować się na etykiecie produktu. Jeżeli masz wątpliwości, spytaj lekarza, który skontaktuje się z firmą w celu uzyskania arkusza danych o składnikach.

  9. Jakie działania podejmuje branża w celu ochrony środowiska?

   Nasza branża podejmuje intensywne działania w celu rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska w globalnym kontekście zrównoważonego rozwoju. Producenci stale pracują nad poprawą efektywności oraz zrównoważeniem działań przemysłowych i logistycznych, a także stosowaniem składników bardziej przyjaznych dla środowiska. Biorą także udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu informowanie konsumentów o bezpiecznym korzystaniu z produktów. Aby uzyskać informacje na temat tych inicjatyw branżowych, kliknij tutaj

  10. W jaki sposób branża poprawia jakość informacji dla konsumentów?

   Branża dokłada wszelkich starań, aby dostarczać konsumentom użytecznych i ważnych informacji na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z produktu. Najlepszym sposobem na to jest umieszczenie na produkcie zrozumiałej informacji zawierającej wskazówki na temat prawidłowego stosowania produktu.
   Inne kanały komunikacji to etykiety, witryny internetowe oraz infolinie. Wspólna branżowa witryna internetowa jest przykładem takich działań.

  Składniki

  1. Czy codzienne stosowanie środków czystości w aerozolu może być przyczyną astmy?

   Nie. Nie ma dowodów naukowych potwierdzających tę tezę. Przed wprowadzeniem produktu na rynek dokonywana jest dokładna ocena bezpieczeństwa produktu. Producenci zapewniają bezpieczeństwo produktów, przeprowadzając rygorystyczne oceny bezpieczeństwa oraz poprzez odpowiednie oznakowanie produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny ryzyka, kliknij tutaj.

  2. Czy enzymy używane w środkach czystości są bezpieczne?

   Tak. Enzymy stosowane obecnie w proszkach do prania i środkach czystości nie stanowią zagrożenia dla konsumentów. Informacje te są odpowiednio udokumentowane w dostępnej literaturze. Enzymy nie są toksyczne w przypadku spożycia, łatwo i szybko ulegają biodegradacji oraz nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

   Ciągłe wdychanie niektórych białek może powodować alegie. Pyłki, roztocza w kurzu, łupież zwierzęcy i mąka to znane substancje powodujące alergie przy wdychaniu. Ponieważ enzymy to białka, mogą powodować alergie w przypadku ich wdychania. Jednak alergia spowodowana przez enzymy stanowi ryzyko zawodowe tylko w przypadku pracowników w fabrykach, mających do czynienia z dużą ilością enzymów i poddanych ich działaniu w wyniku dużego stężenia w powietrzu. Wieloletnie doświadczenia i badania wykazały, że enzymy stosowane w środkach czystości nie powodują ryzyka powstawania alergii u użytkowników.
    
   Nie ma dowodów, że enzymy powodują uczulenie.
    
   Osoby pracujące w zakładach produkujących enzymy i środki czystości stosują zalecenia A.I.S.E. w celu bezpiecznej pracy przy enzymach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zaleceń, skontaktuj się ze stowarzyszeniem A.I.S.E. Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny ryzyka, kliknij tutaj.

  3. Czy środki czystości zawierają konserwanty?

   Tak. Stosowanie konserwantów jest konieczne w wielu środkach czystości, w celu ochrony przed uszkodzeniem produktu przez mikroorganizmy oraz jego ochrony przed przypadkowym zanieczyszczeniem przez konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwantów, kliknij tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa składników, kliknij tutaj .

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français