Informacje o recyklingu opakowań

Unijna dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) zobowiązuje rządy państw do stosowania systemu zbierania zużytych opakowań w celu ponownego użycia lub recyklingu. W większości państw członkowskich podjęto inicjatywy częściowego lub całkowitego sfinansowania tych systemów, a w niemal wszystkich na opakowaniach stosowany jest symbol Green Point – Zielony Punkt oznaczający, że właściciel marki lub importer uiścił odpowiednią opłatę na rzecz organizacji zarządzającej tym systemem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony „Opakowania i utylizacja"

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français