Zrównoważony rozwój – Branżowa Karta wyznacza standardy

Stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic podjęły wiele dobrowolnych inicjatyw w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.  Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących A.I.S.E. jest najważniejszą inicjatywą w dziedzinie środków czystości w Europie.

Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących

Image
Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących A.I.S.E. została wprowadzona w roku 2004 we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Obejmuje ona wszystkie kategorie środków czystości stosowanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Ta dobrowolna inicjatywa otwiera nowe możliwości poprzez zachęcanie do wprowadzania zrównoważonego zarządzania produktem na wszystkich etapach cyklu jego życia.

Firmy z całej Unii Europejskiej, które przystąpiły do projektu, muszą poddawać się weryfikacji zewnętrznej oraz corocznej ocenie zgodności z kluczowymi wskaźnikami określającymi aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Wyniki są publikowane przez A.I.S.E. w corocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju.

Karta ma na celu wyjść ponad wymagania prawne i zapewnić, aby produkty w całym cyklu swojego życia były możliwie jak najbardziej bezpieczne i wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Ma ona również za zadanie zagwarantować, że produkty są bezpieczne, o ile są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz że wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa są w sposób widoczny zakomunikowane konsumentom. Celem jest doprowadzenie do bardziej przyjaznej środowisku zarówno produkcji, jak i konsumpcji.

Co roku AISE będzie przekazywać informacje o postępach w raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju, obejmującym szereg kluczowych wskaźników wydajności, związanych z ogólnymi wynikami branży na poziomie UE. Będą one uwzględniać takie czynniki, jak zużycie wody oraz średnią ilość energii zużywanej na tonę produkcji.

Od samego początku program był postrzegany jako projekt długofalowy. Dlatego będzie on rozwijać się wraz z upływem czasu pomagając w kierowaniu zasadami zrównoważonego rozwoju w całym sektorze. Dzięki regularnym aktualizacjom program nieprzerwanie oferuje najbardziej nowoczesny zestaw zasad ekologicznego rozwoju w celu promowania najlepszych praktyk stosowanych w branży, z wykorzystaniem oceny cyklu życia (ang. LCA) oraz nauki jako podstaw.

Nowa wersja w roku 2010
Nowsza wersja programu z 2010 roku jestpierwszą znaczącą aktualizację. Wprowadza ona zasady gwarantujące zrównoważony rozwoj indywidualnych produktów, oznaczonych ulepszonym logo programu. Mogą je uzyskać firmy które zobowiązały się do przestrzegania nowszej wersji programu 2010 i dobrowolnie spełniają wymogi nowych zaawansowanych profiów ekologicznym (ang. ASP) dla kategorii produktów.


Odnośniki

Strona Karty konsumenta

Broszura na temat Karty
Strona programu

Pierwszy raport o zrównoważonym rozwoju A.I.S.E. 2006 (dane z roku 2005)
Drugi raport o zrównoważonym rozwoju A.I.S.E. 2007 (dane z roku 2006)
Trzeci raport o zrównoważonym rozwoju A.I.S.E. 2008 (dane z roku 2007)
Czwarty raport o zrównoważonym rozwoju A.I.S.E. 2009 (dane z roku 2008)
Piąty Raport A.I.S.E. na temat aktywność i zrównoważonego rozwoju 2009-2010
Szósty
Raport A.I.S.E. na temat aktywność i zrównoważonego rozwoju 2010-2011Dobrowolne inicjatywy
Stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic podjęły wiele dobrowolnych inicjatyw w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Celem tych inicjatyw było rozpowszechnianie informacji i  zachęcanie do zrównoważonego wykorzystania środków czyszczących w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle. Informacje o innych dobrowolnych inicjatywach znajdują się na stronie Inicjatywy.

 

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français