Regulacje prawne

Ustawodawstwo europejskie gwarantuje, że środki czystości dostępne na rynku są bezpieczne dla konsumenta i środowiska. Unia Europejska przyjęła ostatnio wiele przepisów dotyczących substancji chemicznych, m.in. REACH (rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

Poza działaniami dotyczącymi zgodności z przepisami, członkowie stowarzyszeń A.I.S.E. i Cefic są zaangażowani w liczne dobrowolne inicjatywy mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa oraz zmniejszenie wpływu środków czystości, używanych w domu i pracy, na środowisko.

Wiele aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczy różnych etapów cyklu życia produktów, od koncepcji i produkcji, poprzez dostawę do użytkownika, aż po stosowanie i utylizację. Więcej na ten temat można przeczytać w dołączonych dokumentach PDF.

Life Cycle

Poniżej znajduje się lista najważniejszych ustaw UE regulujących funkcjonowanie naszej branży.


Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie preparatów niebezpiecznych/Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Ta dyrektywa dotyczy preparatów tj. „mieszanin” substancji chemicznych, czyli na przykład proszków do prania. Dyrektywa zawiera wytyczne na temat klasyfikowania wszystkich preparatów w zakresie zagrożeń, jakie stanowią one dla zdrowia człowieka oraz środowiska, takich jak: palność, toksyczność, skutki przedostania się do wód i inne. Zawiera ona również wytyczne na temat oznakowania i pakowania tych chemikaliów. Kliknij tutaj . aby dowiedzieć się więcej na temat nadchodzących zmian.

W przypadku produktów dla konsumentów informacje o zagrożeniach mogą znajdować się na opakowaniach, w przypadku produktów do zastosowań profesjonalnych, informacje te są zawarte w kartach charakterystyki.

Dyrektywy te są stopniowo zastępowane przez  rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), w celu dostosowania do globalnie zharmonizowanych zasad. Główne zasady dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych pozostają podobne, ale symbole i informacje zamieszczane na opakowaniach produktów ulegną zmianie.

Ograniczenia dotyczące obrotu i stosowania: W przypadku nieakceptowalnego poziomu ryzyka REACH określa stosowne ograniczenia, na przykład zakaz sprzedaży konkretnych substancji chemicznych dla ogółu społeczeństwa.

 

Image Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie detergentów: Ta regulacja obowiązuje od roku 2005, kiedy to zastąpiła wcześniejsze przepisy. Określa ona m.in. ścisłe kryteria biodegradacji, jakim muszą podlegać środki powierzchniowo czynne. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ większość detergentów i środków czystości jest odprowadzana do kanalizacji i przetwarzana w oczyszczalniach ścieków. Rozporządzenie to wymaga również umieszczania konkretnych informacji o produkcie na etykiecie np. obecność niewielkich ilości alergenów. Rozporządzenie to zostało rozszerzone o ograniczenie dotyczące stosowania fosforanów w produktach konsumenckich do prania we wszystkich krajach UE od 2013 r., oraz w ślad idące za nim ograniczenie stosowania fosforanów w tabletki do zmywarek automatycznych (Rozporządzenie UE nr 259/2012).

Poniższe odnośniki prowadzą do stron objaśniających korzyści dla konsumentów i odbiorców przemysłowych, które wynikają z tego prawa.

- Strona A.I.S.E. "Rozporządzenie w sprawie detergentów"
- Broszura dla konsumenta
- Broszura dla odbiorcy przemysłowego
 
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie produktów biobójczych: ma zastosowanie m.in. do produktów owadobójczych i produktów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, takich jak środki dezynfekcyjne. Głównym celem dyrektywy jest ujednolicenie europejskiego rynku produktów biobójczych. Dyrektywa wymaga bardzo szczegółowej oceny każdego biocydu. Każdy produkt do dezynfekcji będzie musiał uzyskać powolenie zanim zostanie sprzedany. W 2012 r. przyjęto projekt rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. Docelowo uchyli on i zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę 98/8/WE, wchodząc w życie 1 września 2013. Ma to doprowadzić do większej harmonizacji rynku w krajach UE. Więcej informacji o tej dyrektywie znajduje się na stronie dotyczącej środków biobójczych w serwisie A.I.S.E. i w ulotce.

REACH: Europejskie rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów: REACH ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie wpływu na środowisko środków chemicznych, poprzez identyfikację ich właściwości. Rozporządzenie REACH, obowiązuje od 1 czerwca 2007 i jest głównym aktem prawnym regulującym sprzedaż chemikaliów oraz produktów z nich wytwarzanych. Składniki proszków do prania i środków czystości podlegają systemowi REACH i będą w związku z tym przechodzić systematyczną i wnikliwą kontrolę ewentualnych zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Więcej informacji znależć można na stronie internetowej A.I.S.E. i Cefic. REACH ma także na celu zakazanie stosowania najbardziej niebezpiecznych chemikaliów.

UN GHS: Globalnie ujednolicony system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów: Jest systemem globalnym, z niego wywodzi się obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie CLP. Ma na celu ochronę zdrowia pracowników i konsumentów oraz ochronę środowiska. Nowe prawo europejskie stopniowo zastąpi przepisy DPD/DSD oraz uzupełni system REACH.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia A.I.S.E. i/lub Cefic.     

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów stanowi zestaw wskazówek,oraz wymagań dla producentów i dystrybutorów, zapewniający bezpieczeństwo  produktów konsumenckich w Europie. Poprzez system szybkiego powiadamiania Rapex, pozwala również natychmiast wycofać ze sprzedaży, we wszystkich krajach Unii Europejskiej bardzo niebezpieczne produkty.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français