Produkty ulegające biodegradacji – korzyść dla środowiska

W celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, producenci pracują nad redukcją wpływu swoich produktów na środowisko. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest stosowanie składników ulegających biodegradacji.

Biodegradacja to naturalny proces  rozkładu substancji organicznych przez bakterie. Bakterie występują powszechnie w ściekach, glebie i wodach gruntowych. Energię potrzebną do życia czerpią z rozkładu złożonych związków organicznych na związki prostsze.

Proces ten nazywamy biodegradacją. Biodegradacja może być beztlenowa, zachodząca bez dostępu powietrza – mniej efektywna i mniej powszechna w przyrodzie, prowadząca do powstawania metanu i innych prostych węglowodorów – lub tlenowa przy dostępie powietrza. Końcowe produkty biodegradacji tlenowej to dwutlenek węgla i woda oraz niekiedy sole mineralne. Substancje podatne na taki rozkład nie stanowią zagrożenia dla środowiska, ponieważ CO2, woda i sole mineralne nie są szkodliwe.
Całkowita biodegradacja to proces całkowitego rozłożenia związków organicznych przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i sole mineralne.

O biodegradacji częściowej mówi się najczęściej w kontekście substancji powierzchniowo czynnych, które są głównymi składnikami aktywnymi środków czystości. Jest ona nazywana „częściową”, ponieważ stanowi pierwszy etap w procesie biodegradacji tych substancji. Ten etap biodegradacji prowadzi do utraty właściwości powierzchniowo czynnych, co eliminuje pienienie, niekorzystne w wodach naturalnych i w oczyszczalniach ścieków.

Pod koniec lat 70-tych powstały przepisy wymagające od producentów wykazania, że stosowane anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne podlegają częściowej biodegradacji. Obecnie zdecydowana większość środków powierzchniowo czynnych – w tym także kationowe i amfoteryczne – spełnia jeszcze bardziej restrykcyjne normy dotyczące biodegradacji całkowitej.

Rozporządzenia w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004 z marca 2004 r. wprowadziło obowiązek wykazywania pełnej biodegradacji wszystkich grup środków powierzchniowo czynnych stosowanych w środkach czystości w całej Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się więcej o biodegradacji, proszę kliknąć tutaj

Image

Uproszczony schemat: różnica między podstawową i pełną biodegradacją

W środkach czystości stosowanych jest wiele składników organicznych poza substancjami powierzchniowo czynnymi, np. substancje zapachowe i enzymy.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français