Zawsze czytaj etykietę

Nasze produkty są bezpieczne w przypadku ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Jednak bardzo ważne jest, aby uważnie przeczytać etykietę przed zastosowaniem produktu, zwłaszcza, jeżeli zawiera on potencjalnie niebezpieczne składniki.

Ta część zawiera przydatne wskazówki umożliwiające uniknięcie niewłaściwego użycia lub wypadku, a także ważne informacje na temat postępowania w nagłych sytuacjach. Utwórz zakładkę dla tej strony w celu ułatwienia dostępu.

W NAGŁYCH WYPADKACH
1) Zachowaj spokój
2) Znajdź informacje na temat postępowania w nagłych wypadkach i zastosuj się do instrukcji udzielania pierwszej pomocy:

a. Spożycie: nie wywołuj wymiotów, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub centrum kontroli zatruć.
b. Kontakt z oczami lub skórą: dokładnie przepłucz czystą wodą i jeżeli podrażnienie lub ból utrzymują się, skontaktuj się z lekarzem. Jeżeli nosisz szkła kontaktowe, natychmiast je zdejmij.
c. Reakcja alergiczna: jeżeli wokół gardła występuje opuchlizna, skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pogotowie,
3) W nagłych wypadkach należy szukać informacji na etykiecie produktu, bądź zadzwonić pod numer awaryjny. 


ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
1) Zawsze czytaj etykietę i przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
2) W przypadku stosowania produktów żrących, załóż odzież i wyposażenie ochronne, takie jak rękawice lub okulary.
3) Zapewnij właściwą wentylację.  Jeżeli jest to możliwe, pracuj na zewnątrz pomieszczeń.
4) Nie dopuszczaj do używania przez dzieci niebezpiecznych produktów; nigdy nie zostawiaj środków czystości obok wiadra ani na półce.
5) Pamiętaj: zamknięcie z zabezpieczeniem przed dziećmi nie gwarantuje, że dziecko nie otworzy opakowania; będzie to tylko nieco trudniejsze. Zawsze przechowuj niebezpieczne produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci, najlepiej w miejscu zamkniętym na klucz.
6) Nigdy nie usuwaj etykiet i sprawdzaj, czy są czytelne.
7) Nigdy nie stosuj dwóch lub więcej produktów jednocześnie: może to doprowadzić do niebezpiecznych reakcji chemicznych.
8) Zawsze przechowuj produkty w oryginalnym opakowaniu. W przypadku stosowania opakowań uzupełniających, zawsze korzystaj z tych samych pojemników (w celu uniknięcia mieszania różnych produktów) i nie napełniaj ich w obecności dzieci.
9) Przed wymieszaniem zamknij (lub opłucz) opakowanie.

ZASADA NR 1: PRZECZYTAJ ETYKIETĘ!

Niektóre produkty stosowane w gospodarstwach domowych, takie jak środki do udrażniania rur lub wybielacze, wymagają zachowania szczególnej ostrożności i dlatego są oznaczone specjalnymi symbolami dotyczącymi zagrożenia. Jeżeli etykieta zawiera symbol dotyczący zagrożenia, nie stosuj produktu przed przeczytaniem tekstu ostrzeżenia i podjęciem zalecanych środków ostrożności.

Zgodnie z wymaganiami prawa, na etykietach wszystkich niebezpiecznych produktów muszą znajdować się informacje dotyczące bezpieczeństwa. Konsumenci muszą zapoznać się z tymi informacjami, aby mieć świadomość ryzyka i móc podjąć odpowiednie kroki zapewniające bezpieczne stosowanie produktu. Etykieta zawiera także informacje na temat postępowania w przypadku niewłaściwego użycia lub wypadku.

Jeżeli kontaktujesz się z lekarzem  zatruć, miej produkt przy sobie, aby móc podać rozmówcy informacje z etykiety. Pozwoli to na uzyskanie odpowiedniej porady. Jeżeli udajesz się do lekarza, zabierz ze sobą produkt w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga: Symbol dotyczący zagrożenia ma zastosowanie tylko do produktu w postaci znajdującej się w opakowaniu.

POSTĘPOWANIE PO WYPADKU LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIU:

Spożycie
Podaj lekarzowi następujące informacje:
- rodzaj połkniętego produktu,
- ilość połkniętego produktu (kęs, łyk, kubek itp.),
- godzina połknięcia produktu,
- objawy,
- udzielona pierwsza pomoc,
- wiek i waga pacjenta,
- znane alergie.


Skóra
Po kontakcie niebezpiecznych produktów ze skórą dokładnie opłucz ją czystą i letnią wodą. W przypadku żrących produktów płukanie powinno trwać co najmniej 10-15 minut. W przypadku wątpliwości lub gdy ból nie ustępuje, idź do lekarza. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktów niebezpiecznych i symboli znajdujących się na ich opakowaniach, zapoznaj się z częścią Czytaj etykietę.

Oczy
Jeżeli substancja żrąca dostanie się do oka, dokładnie przepłucz oczy czystą i letnią wodą. Jeżeli nosisz szkła kontaktowe, zdejmij je natychmiast po zetknięciu z produktem; substancja może zgromadzić się w płynie pod szkłem, co uniemożliwi jej wypłukanie. Nie zapomnij o przepłukaniu przestrzeni pod powiekami. W przypadku wątpliwości lub gdy ból nie ustępuje, idź do lekarza.

Wdychanie

Jeżeli produkt dostał się do dróg oddechowych, najpierw pooddychaj świeżym powietrzem. Upewnij się, że, po Twoim wyjściu z pomieszczenia, nie wejdą do niego inne osoby, zanim nie zostanie ono dokładnie przewietrzone. W przypadku wątpliwości lub gdy ból nie ustępuje, idź do lekarza.

 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français