Zmiany na etykietach

 

 

W czerwcu 2015 roku upływa termin wdrożenia nowego prawodawstwa unijnego dotyczącego oznakowania produktów, takich jak farby, kleje, rozpuszczalniki, detergenty i środki czystości.
Niniejsza strona zawiera informacje niezbędne do dalszego, bezpiecznego stosowania artykułów gospodarstwa domowego.

Branża detergentów i środków czystości zobowiązana jest wprowadzać na rynek produkty, których stosowanie jest bezpieczne dla ludzi i środowiska. Jako konsument często stosujesz te produkty, aby cieszyć się czystym domem i tkaninami. Odgrywasz również istotną rolę w stosowaniu i przechowywaniu tych produtów w bezpieczny sposób.
Od dawna na opakowaniach produktów umieszczane są informacje, aby zwrócić uwagę konsumentów na środki ostrożności, których należy przestrzegać, zarówno ze względu na wymogi regulacyjne jak i wolontariackie dobrowolne inicjatywy działania branży.

Co nowego?

Z początkiem 2015 roku nowe etykiety pojawiały się na wielu domowych środkach czystości, podobnie jak na innych chemikaliach. Dzieje się tak, ponieważ zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie (“CLP”); określa ono sposób „klasyfikacji“ domowych środków czystości (w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na ludzi i/lub środowisko), a następnie ich „oznakowanie“ (zgodnie z klasyfikacją). Ponadto wygląd etykiety uległ zmianie. Przepisy określają obowiązkowe elementy etykiety (symbole, tekst, kolory), których producenci nie mogą dopasowywać ani zmieniać. Przewidziano dwuletni okres przejściowy (2015-2017), aby przedsiębiorcy mogli zmienić stary system na nowy.

Aby dowiedzieć się o zmianach na etykietach umieszczanych na domowych środkach czystości, pobierz załączoną ulotkę A.I.S.E. „Czytaj etykiety“ (zawierającą porównanie nowych ze starymi symbolami)

Nowe przepisy wprowadzają bardziej konserwatywne kryteria klasyfikacji odnośnie zagrożeń dla oczu, skóry i środowiska w porównaniu z poprzednim prawodastwem

W rezultacie wiele produktów, których nie klasyfikowano ani nie znakowano w przeszłości, może posiadać etykiety, jak również znaki ostrzegawcze i zwroty bezpieczeństwa zgodnie z „nową“ klasyfikacją. .
Pojawiają się nowe informacje (symbole, wzór i zwroty) (patrz tabela poniżej).

Oznacza to w praktyce, że ​produkt o tym samym składzie otrzyma inną etykietę lub zostanie oznakowany po raz pierwszy; NIE oznacza to, że dany produkt jest bardziej (lub mniej) niebezpieczny. Tak jak poprzednio ważne jest, aby w dalszym ciągu korzystać z produktów w bezpieczny sposób.

Co można zobaczyć na nowych etykietach detergentów i środków czystości?

Poniższa tabela zawiera niepełną listę używanych w ramach CLP piktogramów i powiązanych zwrotów, które będą pojawiać się na produktach. Za oznakowanie każdego gotowego produktu odpowiada firma, która wprowadza go na rynek, ponieważ zależy to od jego składu. Poniższa lista ma charakter orientacyjny; ma na celu ułatwienie zrozumienia, jakie ewentualne informacje mogą się pojawić na etykietach detergentów i środków czystości. Pomaga również określić, jakie środki ostrożności należy podjąć.

Piktogram Powiązane hasło ostrzegawcze Na jakich produktach prawdopodobnie je zobaczysz?
(Uwaga: lista orientacyjna)
Obok jakiego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia prawdopodobnie się pojawi?
(Uwaga: niepełna lista)
Jakie środki ostrożności należy podjąć? (i jakie ewentualne treści mogą występować razem z piktogramem - zwroty wskazujące środki ostrożności) (Uwaga: niepełna lista)
UWAGA

Detergenty do prania (proszki/płyny) Płynne detergenty do ręcznego mycia naczyń Uniwersalne środki czyszczące Detergenty do automatycznego mycia naczyń (płyn/proszek)

"Działa drażniąco na oczy."
I/Lub
"Działa drażniąco na skórę."

Znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem pojawi się, jeśli produkt może wywołać ewentualne podrażnienie skóry i/lub oczu. W związku z tym na etykiecie umieszczana będzie zwykle poniższa informacja zgodna z CLP i do której należy się stosować:

"W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę." "Chronić przed dziećmi. "
Piktogram Powiązane hasło ostrzegawcze Na jakich produktach prawdopodobnie je zobaczysz?
(Uwaga: lista orientacyjna)
Obok jakiego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia prawdopodobnie się pojawi?
(Uwaga: niepełna lista)
Jakie środki ostrożności należy podjąć? (i jakie ewentualne treści mogą występować razem z piktogramem - zwroty wskazujące środki ostrożności) (Uwaga: niepełna lista)
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Żrące środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Kwasowe środki do czyszczenia toalet, Środki do usuwania kamienia itp.

"Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu."

To ostrzeżenie pojawi się, gdy produkt może mieć działanie żrące na skórę (i na oczy).
Należy pamiętać, że produkty żrące na skórę muszą być sprzedawane w pojemnikach zaopatrzonych w zamknięcia utrudniające ich otwarcie przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, jeśli przeznaczone są do powszechnej sprzedaży) W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP i, do której należy się stosować:

"W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę." "Chronić przed dziećmi. "
"Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy." W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:/W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:/Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRU/ lekarzem/...
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Detergenty do prania (proszek/płyny)
Płynne detergenty do ręcznego mycia naczyń
Uniwersalne środki czyszczące.

Ewentualnie niektóre detergenty do automatycznego mycia naczyń (płyn/proszek)

“Causes serious eye damage”

To ostrzeżenie pojawi się, gdy produkt może być szkodliwy dla oczu.
W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP, do której należy się stosować.

"W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę." "Chronić przed dziećmi. "
"Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy." "W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:/"
"Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/..."
Piktogram Powiązane hasło ostrzegawcze Na jakich produktach prawdopodobnie je zobaczysz?
(Uwaga: lista orientacyjna)
Obok jakiego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia prawdopodobnie się pojawi?
(Uwaga: niepełna lista)
Jakie środki ostrożności należy podjąć? (i jakie ewentualne treści mogą występować razem z piktogramem - zwroty wskazujące środki ostrożności) (Uwaga: niepełna lista)
UWAGA

Środki do mycia szyb, Środki do czyszczenia szkła, Niektóre uniwersalne środki czyszczące + Środki do dezynfekcji rąk

"Łatwopalna ciecz i pary"

To ostrzeżenie pojawi się, gdy produkt może być łatwopalny.
W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP, do której należy się stosować.

"Chronić przed dziećmi."
"Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić."

Aerozole:
"Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. "
“Do not pierce or burn, even after use”
"Chronić przed światłem słonecznym. . Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC."
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aerozole (takie jak odświeżacze powietrza, środki owadobójcze, środki do polerowania, środki do czyszczenia piekarników itp.)

Skrajnie łatwopalny aerozol.
"Aerozol łatwopalny." "Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem"

Piktogram Powiązane hasło ostrzegawcze Na jakich produktach prawdopodobnie je zobaczysz?
(Uwaga: lista orientacyjna)
Obok jakiego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia prawdopodobnie się pojawi?
(Uwaga: niepełna lista)
Jakie środki ostrożności należy podjąć? (i jakie ewentualne treści mogą występować razem z piktogramem - zwroty wskazujące środki ostrożności) (Uwaga: niepełna lista)

Albo żadne hasło ostrzegawcze pod spodem

LUB

UWAGA

Środki owadobójcze Odświeżacze powietrza Niektóre kostki toaletowe Niektóre detergenty do prania i płynne detergenty do ręcznego mycia naczyń

"Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne."
Lub
"Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki."

To ostrzeżenie może się pojawić, gdy produkt jest silnie skoncentrowany lub skompaktowany. Należy jednak pamiętać, że umieszczone na etykiecie środki ostrożności są zwykle podyktowane względami transportowymi i ilościowymi*. Detergenty zawierają składniki ulegające szybkiej biodegradacji i nie stanowią zagrożenia dla środowiska przy codziennym stosowaniu, ponieważ produkty te trafiają do oczyszczani ścieków i nie są bezpośrednio uwalniane do środowiska.

(* W przypadku incydentu, duży wyciek podczas transportu lub przechowywania w magazynie, będzie stanowić zagrożenie dla dróg wodnych przejściowy, jeśli nie będzie odpowiednio zarządzany, stąd ta domyslna klasyfikacja).

W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP, do której należy się stosować.

"Chronić przed dziećmi."
"Unikać uwolnienia do środowiska."
"Zawartość/pojemnik usuwać do …"
Chronić przed dziećmi.
"Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić."

 


NOTES:

  1. Produkty wprowadzane na rynek są bezpieczne, jeśli są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Symbole i napisy mają na celu zwrócenie uwagi konsumentów na zagrożenia, jakie niektóre produkty mogą stwarzać. Konsumenci nie są narażeni na wspomniane zagrożenia, o ile używają produktów, postępując zgodnie z instrukcjami na etykiecie.
  3. Produkty zaopatrzone w zamknięcia utrudniające ich otwarcie przez dzieci powinny zwracać szczególną uwagę konsumentów.
  4. Aby uzyskać dostęp do pełnej listy symboli CLP, kliknij tutaj.
  5. Symbole i napisy są przede wszystkim skierowane do wykwalifikowanych pracowników mających styczność z produktami w dużych ilościach podczas transportu i przechowywania. To dlatego niebezpieczne substancje muszą być wymienione, a ewentualne zagrożenia podkreślone.
  6. Produkty zawierające składniki, takie jak enzymy, perfumy, konserwanty, będą musiały być opatrzone następującym sformułowaniem:
We wszystkich przypadkach: Czytaj etykiety i trzymaj detergenty oraz środki czystości z dala od dzieci!

Aby korzystać z produktu w bezpieczny sposób, konsumenci powinni zawsze CZYTAĆ ETYKIETY, ponieważ zawierają one ważne informacje.
Należy również zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa, które umieszczane są na opakowaniach dobrowolnie, w szczególności:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem.

Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem. tutaj.

Zobacz również stronę internetową kampanii, poświęconej promowaniu bezpiecznego stosowania kapsułekdo prania z płynnym detergentem:
www.keepcapsfromkids.eu

Więcej informacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przepisów i piktogramów CLP:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français