Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się na mydłach, środkach czystości i produktach do konserwacji są w chwili obecnej przedstawiane w dwojaki sposób: 


- Wymaganymi przez prawo informacjami o zagrożeniach, na etykietach produktów
- Piktogramami opracowanymi przez stowarzyszenie A.I.S.E., które producenci mogą dobrowolnie umieszczać na opakowaniach produktów. Patrz Piktogramy Bezpiecznego Użytkownia .


Informacje o zagrożeniach umieszczone na etykietach: W niektórych przypadkach prawo nakłada na producentów obowiązek umieszczania na etykietach informacji o zagrożeniach (zwroty dotyczące zagrożeń, a także informacje dotyczące ryzyka i bezpieczeństwa). Aby określić, które zwroty dotyczące zagrożeń i które wskazówki dotyczące bezpieczeństwa należy umieścić na danej etykiecie, producenci muszą najpierw sklasyfikować swój produkt. Klasyfikacja oznacza dokładną analizę właściwości składników zawartych w produkcie oraz ich stężenia, które – wg dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych i dyrektywy dotyczącej preparatów niebezpiecznych – może być uznane za niebezpieczne*. Te dwie dyrektywy europejskie zastępowane są przez nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszani chemicznych (rozporządzenie CLP) spójne z globalnie zharmonizowanymi zasadami. Oznacza to, że nowe etykiety ostrzegawcze będą stopniowo pojawiały  się na opakowaniach środków czystości. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj . Niemniej jednak podstawowe zasady oceny bezpieczeństwa pozostaną podobne.

Producenci najpierw oceniają właściwości zagrożeń stwarzanych przez wszystkie substancje zawarte w produkcie. Następnie, przy pomocy metody obliczeniowej lub badań toksykologicznych określają, czy cały produkt stanowi zagrożenie, opierając się na właściwościach jego składników.

Badania oraz metoda obliczeniowa podane są w Rozporządzeniu (WE) nr 440/2008 ustalającym metody badań, dyrektywie w sprawie preparatów niebezpiecznych (99/45/WE) i w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP). Zadaniem władz krajowych jest nadzorowanie i egzekwowanie obowiązku umieszczania na etykietach informacji o zagrożeniach.

Wspomniane powyżej informacje, dotyczące umieszczania na etykiecie informacji o zagrożeniach stosuje się do produktu znajdujacego się w pojemniku. Innymi słowy, fakt, iż większość produktów jest przed użyciem rozcieńczana nie jest brany pod uwagę. Ponadto przepisy nie biorą pod uwagę sposobu, w jaki użytkownik może zetknąć się z substancjami (zwiększając lub zmniejszając prawdopodobieństwo narażenia się na ewentualne szkodliwe działanie substancji niebezpiecznych). Oznacza to, że informacje zawarte na etykiecie oparte są na danych o hipotetycznym zagrożeniu i nie informują użytkownika o rzeczywistych skutkach kontaktu z produktem. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic pomiędzy ryzykiem a zagrożeniem, kliknij tutaj.

Pobierz  dokument PDF, aby dowiedzieć się więcej o symbolach i wyrażeniach związanych z ryzkiem i bezpieczeństwem.


*  Słowo „niebezpieczny” ma to samo znaczenie i użyte jest w tym samym kontekście co w dyrektywie DPD.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français