Informacje o recyklingu opakowań

Europejska Dyrektywa dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) zobowiązuje rządy państw do stosowania systemu zbierania zużytych opakowań w celu ponownego użycia lub recyklingu. W większości państw członkowskich podjęto inicjatywy częściowego lub całkowitego sfinansowania tych systemów, a w niemal każdym z nich na opakowaniach stosowany jest symbol ”Zielonego Punktu” – „Green Point” oznaczający, że właściciel marki lub importer uiścił odpowiednią opłatę na rzecz organizacji zarządzającej tym systemem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Opakowania i utylizacja”


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français