Informacje i symbole dotyczące bezpieczeństwa wymagane przepisami

Produkty muszą zawierać informacje o ich zaklasyfikowaniu jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami unijnymi o chemikaliach (Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/WE).
Symbole dotyczące zagrożeń zaprojektowane są w taki sposób, aby stanowiły widoczne ostrzeżenie o  substancjach lub preparatach, które mogą stwarzać zagrożenie.  Kategoria zagrożenia zwykle podana jest jako tekst pod symbolem i zawsze towarzyszy jej standardowe zwroty wyjaśniające typ zagrożenia oraz wymagane środki ostrożności. W Europie stosowanie symboli dotyczących zagrożeń reguluje obecnie Rozporządzenie (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji , oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) oraz Dyrektywa 1999/45/We  o preparatach niebezpiecznych. Symbole dotyczące zagrożeń, zgodne z w/w dyrektywą umieszczane na opakowaniach środków czystości są koloru czarnego na pomarańczowym tle. Poniższy symbol (czarny krzyż św. Andrzeja na pomarańczowym tle) oznacza przykładowo, że produkt może powodować podrażnienie skóry i/lub oczu.

Image


Czynnik drażniący


Inne  symbole  i umieszczone pod nimi oznaczenia słowne stosuje się .gdy produkt jest szkodliwy w inny sposób, na przykład jest żrący.

Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa.

Europejski system oznakowania ostrzegawczego detergentów, sklasyfikowanych jako chemikalia  niebezpieczne ma ulec zmianie z chwilą objęcia ich przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (zastąpi ono w/w dyrektywę): nie później niż do 2015 r. czarno-pomarańczowe symbole będą stopniowo zastępowane czarno-czerwonymi symbolami. Pojawią się nowe opisy i piktogramy. Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej na temat nadchodzących zmian.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français