Informacje o recyklingu opakowań

Europejska Dyrektywa dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) zobowiązuje rządy państw do stworzenia systemu zbierania zużytych opakowań w celu ponownego użycia lub recyklingu. W większości państw członkowskich podjęto inicjatywy częściowego lub całkowitego sfinansowania tych systemów, a w niemal każdym z nich na opakowaniach stosowany jest symbol Zielony Punkt oznaczający, że właściciel marki lub importer uiścił odpowiednią opłatę na rzecz organizacji zarządzającej tym systemem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Opakowania i utylizacja"


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français